ACC Women’s Twenty20 Championship 2009 - IRAN

Nahid Hakimian (Captain) RHB/RM
Somayyeh Sahrapour RHB/RM
Nasimeh Rahshetaei RHB
Yalda Shakor RHB/RM
Safoura Zivariomid RHB
Elham Ghorbani RHB
Minoo Hamdollahzadeh RHB
Sima Hashemzehi RHB/RM
Parisa Afzali RHB/RM
Zohreh Bardsiri RHB
Najmeh Hakimian RHB/RM
Avideh Gilani RHB/RM
Roya Kaheni RHB/WK
Sahebeh Ghaleh RHB
Shamsha Hashmi – Coach