ACC Women’s Championship 2013 - SINGAPORE


Venue : Chiang Mai Gymkhana, Royal Chiang Mai Golf Club, Prem Oval; Chiang Mai, Thailand
Dates : 23rd -31st January 2013


SINGAPORE
GK Diviya (Captain) RHB/OB
Angela Moghe RHB/RM
Tanya Sen RHB/RM
Vritti Sethi RHB/RM
Samantha Singham RHB/RM
Dhavina Sharma RHB/RM
Shafina Mahesh RHB
Vathana Sreemurugavel RHB/WK
Maznah Maulod RHB
Roshni Ramesh RHB/RM
Malni Rangarajan
Radhakrishnan Smruthi RHB/RM
Lorraine Meyer RHB/RM
Donna Edmonstone
Manager – Gauri Gokhale
Coach – Mahesh Kumar

Tournament Page