ACC U-19 Elite Cup 2007 - OMAN

NAME PLAYING STYLE
Yousuf Mahmood (Captain) RHB/RMF
Vivek Venkataraman (Vice-Captain) RHB/O.B.
Suneet Fernandes RHB/O.B.
Mohit Khimji RHB/O.B
Jatinder Singh RHB/WK
Abhinav Manikandan RHB/WK
Gaurav Honavar LHB/L.B.
Abu Saud Haroon LHB/SLA
Shrey Wilson RHB/L.B.
Taha Shah RHB/RMF
Zakria Cheema RHB/RMF
Nikhil Xavier RHB/SLA
Bilal Cheema RHB/L.B.
Haitham Doshambhe RHB/O.B.
Mazhar Khan (Coach)
Madhusudan Sampat (Manager)
Dr. M. V. Manjunath (Physio)
Reserves
Arafath Ahmed, Vatsal Mehta, Karthik Balasubramaniam, Karan Prashant